Centrum Sportowe w Chełmku
ul. Krakowska 22
32-660 Chełmek
tel. 33 474 00 17, 600 202 215
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownic Centrum Sportowego: mgr Agnieszka Kała

Bieżące informacje i wydarzenia  >>Facebook<<

 

Zajęcia stałe:

Piłka nożna: (Od października)

wtorek, czwartek od 16.00 -18.00 (hala)

 

tenis ziemny od października hala

Wtorek: Skrzaty 15.00-16.00

Czwartek: młodziki od 15.00 -16.00

 

Środy 20.00 zumba

czwartek 20:00 siatkówka młodzieżowa

 

Placówka czynna:

Od poniedziałku do niedzieli w godzinach

od 8.00 do 21.00 (do końca października)

od 8:00 do 22:00 (od 1 listopada)

 


Korty Tenisowe przu ul. Brzozowej w Chełmku

korty brzozowa 04 21

Oddajemy do Państwa użytku obiekt po gruntownej modernizacji i rewitalizacji z nadzieją, że doskonale będzie służył rozwojowi sportu i Gminy Chełmek. Jego bogata i unikalna historia, sięgająca lat trzydziestych XX wieku znalazła godną kontynuację dzięki programowi “Chełmek odNowa”. Wyśmienita ceglana nawierzchnia zyskała nową oprawę, a komfortowe, świetnie zaprojektowane zaplecze zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. By zapewnić i ułatwić proces informacji oraz rezerwacji kortów, uruchomiliśmy dla Państwa internetową aplikację https://tenis4u.pl/
System rezerwacji będzie dostępny od 4 maja od godz. 8.00.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami regulaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportowym MOKSiR w Chełmku
tel. 33 474 00 17, 600 202 215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
PRZY UL. BRZOZOWEJ 2 W CHEŁMKU
1. Korty tenisowe są obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3.
2. Osoby przebywające na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Brzozowej 2 zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów p-poż. i bhp.
3. Korty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 oraz w soboty i niedzielę od 8-18.
4. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie  z kortów tenisowych określa cennik wprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
5. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
6. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście poprzez system rezerwacji tenis4U  wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg cennika przez system płatności online. Dokonać rezerwacji można z wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
7. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry poprzez system rezerwacji tenis4U. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto, z którego dokonana została płatność.
8. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
9. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i niestawienia się do gry na zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu użytkownikowi.
10. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie” kortów przez korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
11. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów z gładkim bieżnikiem).
12. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
13. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zatarcia/ najmowanego kortu po zakończeniu gry. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
14. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania wulgarnego słownictwa.
15. Na terenie kortów obowiązuje zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
16. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi rozmowami, chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających na grze.
17. Zarządca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
18. Zarządca ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki epidemiologiczne, atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
19. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących  się w budynku oraz racjonalnego używania mediów.
20. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
21. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
22. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.


Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96

 

 

Szanowni Państwo ❗
Informujemy, że w okresie od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r.
Centrum Sportowe w Chełmku otwarte będzie tylko i wyłącznie :
- w przypadku sportu zawodowego;
- sportowców pobierających stypendium sportowe;
- zawodników będących członkami kadry narodowej;
- zawodników będących członkami reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
- sportowców uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;


W związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w okresie od 20 marca
do 9 kwietnia 2021 r. , czynne będzie jedynie dla organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć i
wydarzeń sportowych tylko w przypadku dzieci i młodzieży uczestniczących w rozgrywkach
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub
w przypadku sportowców profesjonalnych, bądź zawodników pobierających stypendia sportowe,
z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.

Zgodnie z§ 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021
r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników
pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji
olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w
rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
oraz
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Jednocześnie zgodnie § 9 ust. 17 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej
potwierdza dokument wystawiony przez: 1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
albo
2) polski związek sportowy.
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 Rozporządzenia:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym
z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik
Ustaw – 16 –Poz. 512
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub
w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

 

Dokumenty RODO do pobrania dla uczestników imprez i wydarzeń sportowych:
1. Dorosły - bez danych wrażliwych (bez pytań o zdrowie)
2. Dorosły z danymi wrażliwymi (pytania o zdrowie)
3. Dzieci - bez danych wrażliwych
4. Dzieci z danymi wrażliwymi (czy jest zdolny)
Formularze dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny


NASZE OBIEKTY

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

boisko ze sztuczna nawierzchnia

Boisko pełnowymiarowe: - boisko piłkarskie o wymiarach 106 m na 66 m, oświetlone pokryte trawą syntetyczną posiadającą atest FIFA

boisko ze sztuczna nawierzchnia field certyficate
 
Boisko - parametry:
•    boisko piłkarskie o wymiarach 106m x 66m, oświetlone i pokryte trawą syntetyczną EDEL FUTURE DS,
•    trybuna - widownia na 120 miejsc,
•    sztuczne oświetlenie,
•    boksy zawodnicze 8 miejscowe,
•    4 bramki treningowe 5 m x 2 m,

 
Cennik korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią


A) Trening 60 min. - 160 zł brutto
B) Trening 60 min. z oświetleniem - 220 zł brutto
C) Sparing, mecz towarzyski (2x45 min.) - 500 zł brutto
D) Sparing, mecz towarzyski z oświetleniem (2x45 min.) - 600 zł brutto
E) Kluby z terenu gminy Chełmek – 50 % wyżej wymienionych stawek


Boisko wielofunkcyjne

boisko wielofunkcyjne

Na terenie Ośrodka funkcjonuje nowoczesne boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zbudowane z pól do gier w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o całkowitym wymiarze 44,00 x 27,00m. Powierzchnia boiska wynosi 1188 m.

Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:
Kosze do koszykówki 4 szt.
Słupki do piłki siatkowej 2 szt.
2 szt. bramki do piłki ręcznej.

W sezonie zimowym na boisku wielofunkcyjnym działa sztuczne lodowisko.

Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
Lodowisko sezonowe

lodowisko wielosezonowe

Lodowisko sezonowe o wymiarach 30x20 m posiada sztucznie mrożoną tafle. Lodowisko konserwowane jest  za pomocą maszyny do pielęgnacji lodu typu ROLBA (szlifowanie i wylewanie nowej tafli)

Na miejscu:
•    wypożyczalnia łyżew,
•    serwis łyżew
•    oświetlenie
•    nagłośnienie
•    bezpłatny parking

Miłośników jazdy na łyżwach serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy.
Wszystkich, którzy nie mają łyżew zapraszamy do wypożyczalni, która funkcjonuje przy ślizgawce.
Godziny otwarcia lodowiska sezonowego na zimę 2019/2020

W dni powszednie, soboty i niedziele:
od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 21.00


Godziny otwarcia lodowiska są zależne od temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych, mogą ulec zmianie.

Cennik korzystania z Lodowiska:
1. Wstęp na lodowisko:
a) dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 4 zł / 60 min.
b) dla dorosłych - 6 zł / 60 min.
c) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska - 100 zł / 60 min.
d) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem - 130 zł / 60 min.
e) Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 1 zł / 60 min.
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew - 5 zł / 60 min.
3. Usługa ostrzenia 1 pary łyżew  - 5 zł / 1 para
4. Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy – bezpłatnie
5. Wypożyczenie kasku - bezpłatnie
***    terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą lodowiska. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

lodowisko 12 19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korty tenisowe

korty tenisowe

Dysponujemy 3 kortami o nawierzchni CONIPUR TENNIS FORCE.

CONIPUR TENNIS FORCE to nawierzchnia tenisowa, wykonywana na bazie komponentów renomowanej szwajcarskiej firmy CONICA Technik. Nawierzchnia ta posiada identyczne właściwości gry jak na korcie ceglastym. W odróżnieniu od tradycyjnego kortu ceglastego jest zawsze idealnie równa, a w trakcie gry nie tworzą się wgłębienia od obuwia. Nawierzchnia nie wymaga serwisowania jak również uciążliwych prac przygotowawczych w okresie wiosennym.
W odróżnieniu od tradycyjnych kortów ceglastych nawierzchnia CONIPUR TENNIS FORCE można użytkować natychmiast po opadach deszczu. Jest to nawierzchnia do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów sportowych.

Korty Tenisowe o nawierzchni CONIPUR® TENNIS FORCE
Centrum Sportowe w Chełmku, ul Krakowska 22
rezerwacja kortów, informacja tel. 33 474 00 17  kom. 600 202 215

Korty tenisowe odkryte – CHEŁMEK, ul.Krakowska 22

A) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

08.00. - 20.00. - 10,- zł brutto/ dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia

08.00. - 20.00. - 20,- zł brutto/ dla dorosłych

B) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli ( dziecko + dorosły) – 20,- zł brutto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hala tenisowa

kort hala tenisowa

Dysponujemy kortem ceglastym o nawierzchni CONIPUR TENNIS FORCE HS. Kort znajduje się w wysokiej hali o wymiarach 18 x 36,4 x 8 m. Latem balon chroni przed deszczem, Doświetlenie namiotu stanowią dwa okna o wymiarach 2,5 x 36 m, wykonane z materiału doskonale przepuszczającego światło. Oświetlenie hali umożliwia grę do późnych godzin wieczornych. Zimą balon jest ogrzewany. 

Kort czynny jest przez cały rok.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela  07.00 - 22.00 

Rezerwacja kortów:
tel. 33 474 00 17   kom. 600 202 215

Kryty kort tenisowy - CHEŁMEK, ul. Krakowska 22 - cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli :

A) listopad – marzec - 50 zł brutto/h

B) kwiecień – październik – 30 zł brutto/h

Cennik obowiązuje od 15 stycznia 2020 r. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
Korty tenisowe ceglane

korty tenisowe ceglane

Korty Tenisowe o nawierzchni ceglanej
Chełmek, ul Brzozowa 2
rezerwacja kortów, informacja tel. 880 682 740

KORTY TENISOWE – CHEŁMEK, UL.BRZOZOWA 2

Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

08.00. - 14.00. - 16,-zł brutto

14.00. - 20.00. - 22,-zł brutto


Wynajem obiektów na imprezy sportowe odbywa się na odrębnych zasadach.
Regulamin Kortów Tenisowych >>czytaj więcej<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynajem boiska trawiastego, boiska ze sztuczną nawierzchnią , szatni na statutową działalność UKS”KS Chełmek”
- 450,00zł brutto / 1 mc
Wynajem miejsca pod automat z napojami – 150,00zł brutto /1mc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA – CHEŁMEK, UL.KRAKOWSKA 18
1. Wynajem obiektu z widownią – 100,00zł brutto/h
2. Wynajem obiektu z wyłączeniem widowni - 50,00zł brutto/h
3. Wynajem sali wielofunkcyjnej- 30,00zł brutto/h
4. Wynajem obiektu wraz z wyposażeniem na imprezy pod patronatem Powiatu Oświęcimskiego oraz jednostek mu podległych – nieodpłatnie ( § 5 pkt 1 umowy dzierżawy gruntu z dnia 07.08.2019r. znak. AGK 6845.39.2019)
5. Wynajem obiektu przez szkoły z terenu gminy do godz. 14.00 bezpłatnie.
6. Wynajem obiektu przez Kluby z terenu Gminy 50 % zniżką.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
Siłownia

chelmek silownia

W naszej siłowni znajdziesz zestawy obciążeń, hantli stalowych, sztangi olimpijskie, sztangi łamane, modlitewik, ławeczki regulowane, ławki proste i skośne. Całość uzupełnia Atlas Millenium 8-Stanowiskowy.

CENNIK KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Karnet normalny : 40 zł/miesiąc
Karnet ulgowy: 30 zł/miesiąc (młodzież do 19 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)
Wejście jednorazowe: 8 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASZE SEKCJE

Szkółka piłkarska

szkolka pilkarska

Szkółka piłkarska rozpoczęła swoją działalność w maju 2013 r .
Charakteryzuje nas najwyższa dbałość o jakość treningów i poziom wyszkolenia zawodników.
W naszej szkółce nie tylko szkolimy młodych piłkarzy, ale również dbamy o wychowanie w
duchu czystej rywalizacji i poszanowania zasad fair play. Doświadczenie naszych trenerów
pozwoliło nam wyszkolić wiele pokoleń odnoszących sukcesy piłkarzy oraz całe szeregi
pasjonatów i miłośników piłki nożnej. Treningi odbywają się na obiektach Centrum Sportowego
w Chełmku przy ul. Krakowskiej 22 . W sezonie letnim korzystamy z boisk , natomiast zimą
zajęcia odbywają się na hali sportowej .
Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu. Koszt – 50 zł/miesiąc
Obecnie prowadzone są zajęcia w następujących rocznikach :
2010-2011
2012-2013
2014-2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkółka tenisa ziemnego

szkolka tenisa ziemnego
Szkółka Tenisa Ziemnego w Chełmku została założona przez MOKSiR w 2000 roku. Znajdująca
się w naszym ośrodku szkółka zapewnia dla dzieci oraz młodzieży nawet dwa treningi w
tygodniu. Jest to znakomita sposobność poznania od podstaw tajników tej wspaniałej dyscypliny
sportu oraz możliwość zintegrowania się z rówieśnikami. Najwyższy poziom prowadzenia zajęć
zapewnia trener, który koordynuje wszystkie poczynania grup (młodzi adepci dobierani są na
podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania) i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Nasza
szkółka to również miejsce, gdzie dzieci oraz młodzież rozwijają swoje cechy motoryczne, dzięki
czemu są w dobrej formie fizycznej.
Przez cały rok organizowane są zajęcia z rakietą oraz ogólnorozwojowe zabawy tenisowe dla
dzieci i młodzieży .
W okresie letnim treningi odbywają się na kortach otwartych Centrum Sportowego w Chełmku
przy ul. Krakowskiej 22 oraz przy ul. Brzozowej 2 , natomiast zimą zajęcia odbywają się na hali
sportowej.

Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu. Koszt – 10 zł/trening
Dotychczasowe obostrzenia epidemiologiczne ( do dnia 14.03.2021 r.) pozwalają prowadzić
grupy do 5 osób przez co następuje ich podział.
Obecnie prowadzone są zajęcia w dwóch kategoriach - skrzatów i młodzików.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordic Walking

nordic walking

Nordic  Walking - to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20 XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. W naszej miejscowości pierwsze zajęcia i warsztaty popularyzujące marsz rozpoczął Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w 2008 roku. Instruktor ds. sportu i rekreacji Agnieszka Kała ukończyła w Warszawie kurs instruktorski NW. Z wygospodarowanych środków zostały zakupione kije i na ścieżki okolicznych lasów wyruszyły pierwsze nieliczne grupy entuzjastów. Najdłużej zajęło nam przekonanie mieszkańców, że warto uczestniczyć w cyklicznych zajęciach. Często w stronę maszerujących padały niewybredne komentarze przechodniów. Obecnie, zdziwienie widokiem kilkunastoosobowej grupy okazują jedynie przyjezdni. Nordic Walking w naszym wydaniu to połączenie rekreacji, krajoznawstwa, turystyki. Sportową rywalizację zastępujemy wspólnym doświadczaniem piękna przyrody.