Lodowisko sezonowe

lodowisko wielosezonowe

Lodowisko sezonowe o wymiarach 30x20 m posiada sztucznie mrożoną tafle. Lodowisko konserwowane jest  za pomocą maszyny do pielęgnacji lodu typu ROLBA (szlifowanie i wylewanie nowej tafli)

Na miejscu:
•    wypożyczalnia łyżew,
•    serwis łyżew
•    oświetlenie
•    nagłośnienie
•    bezpłatny parking

W dni powszednie, soboty i niedziele:
od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 21.00


Godziny otwarcia lodowiska są zależne od temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych, mogą ulec zmianie.

Cennik korzystania z Lodowiska:
1. Wstęp na lodowisko:
a) dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 6 zł / 60 min.
b) dla dorosłych - 8 zł / 60 min.
c) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska - 100 zł / 60 min.
d) dla amatorskich grup zorganizowanych wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem - 130 zł / 60 min.
e) Uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 4 zł / 60 min.
2. Wypożyczenie 1 pary łyżew - 6 zł / 60 min.
3. Usługa ostrzenia 1 pary łyżew  - 6 zł / 1 para
4. Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy – bezpłatnie
5. Wypożyczenie kasku - bezpłatnie
6. Wynajęcie płyty lodowiska dla amatorskich grup 150 zł brutto / 60 minut
7. Wynajęcie płyty lofdowiska z oswietleniem dla amatorskich grup - 200zł brutto/60 minut
***    terminy indywidualnych wynajmów należy ustalać z obsługą lodowiska. 
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

lodowisko 12 19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA SEZONOWEGO
W CENTRUM SPORTOWYM W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 22

1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym Gminy Chełmek administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji;
2. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania poleceń osób sprawujących nadzór nad obiektem.
3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem jego korzystania;
4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska;
5. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników;
6. W każdym czasie, gdy zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy lodowiska mogą ogłosić przerwę techniczną i poprosić o opuszczenie tafli lodowiska przez korzystających, celem wprowadzenia maszyny do pielęgnacji lodu;
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób;
8. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska i ją opuszczać wyłącznie przez bramkę wejściową;
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ubraniu dostosowanym do panujących warunków atmosferycznych.
Podczas korzystania z lodowiska zaleca się ubieranie rękawiczek;
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza lodowiskiem i na terenie okalającym lodowisko;
11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne;
12. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, itp. rzeczy wnoszonych na lodowisko zarządzający nie odpowiada;
14. Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi;
15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska;
16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
oraz zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających;
17. Zabrania się w szczególności:
• używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenia dla uczestników korzystających z lodowiska,
• chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu i wychodzenia na łyżwach poza strefą wyłożoną gumowymi matami,
• siadania na bandach okalających lodowisko,
• rzucania śniegiem,
• jazdy z dziećmi na rękach,
• wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
• niszczenia sprzętu i urządzeń,
• stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy, ogólnie niebezpiecznych zabaw,
• niszczenia lodowiska i jego infrastruktury,
• zaśmiecania terenu,
• wprowadzania zwierząt,
• użytkowania lodowiska niezgodnie z przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren lodowiska opakowań szklanych i niebezpiecznych przedmiotów;
18. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika;
19. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa;
20. Za wszelkie powstałe szkody odpowiedzialność ponosi sprawca lub jego opiekun, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska;
22. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować zarządzającego;
24. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą lodowiska;
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
26. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z obiektów sportowych na czas najmu lub korzystania z tych obiektów ma obowiązek zachować paragon
z kasy fiskalnej i bilet celem okazania przy kontroli. kontrole będą przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów sportowych.
27. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, przy Pl. Kilińskiego 3, pod nr telefonu 33 846 12 96.