Korty Tenisowe przu ul. Brzozowej w Chełmku

korty brzozowa 04 21

Oddajemy do Państwa użytku obiekt po gruntownej modernizacji i rewitalizacji z nadzieją, że doskonale będzie służył rozwojowi sportu i Gminy Chełmek. Jego bogata i unikalna historia, sięgająca lat trzydziestych XX wieku znalazła godną kontynuację dzięki programowi “Chełmek odNowa”. Wyśmienita ceglana nawierzchnia zyskała nową oprawę, a komfortowe, świetnie zaprojektowane zaplecze zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. By zapewnić i ułatwić proces informacji oraz rezerwacji kortów, uruchomiliśmy dla Państwa internetową aplikację https://tenis4u.pl/
System rezerwacji będzie dostępny od 4 maja od godz. 8.00.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami regulaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Sportowym MOKSiR w Chełmku
tel. 33 474 00 17, 600 202 215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
PRZY UL. BRZOZOWEJ 2 W CHEŁMKU
1. Korty tenisowe są obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3.
2. Osoby przebywające na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Brzozowej 2 zobowiązane
są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących
przepisów p-poż. i bhp.
3. Godziny otwarcia i zamknięcia obiektu ustala administrator, podając je do publicznej wiadomości.
4. Na terenie kortów nie ma możliwości prowadzenia szkółek, instruktaży, zajęć tenisa ziemnego dla
więcej niż jednego uczestnika. Zajęcia z jednym uczestnikiem mogą być prowadzone wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem .
5. Na terenie obiektu znajdują się zamykane szafki. Klucz znajduje się w recepcji.
Użytkownik opuszczając obiekt zobowiązany jest do zwrotu kluczyka w recepcji. Za zniszczenie
lub zgubienie kluczyka kosztami obciążony zostaje użytkownik wg aktualnych stawek.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, które nie są zamknięte w
szafkach.
7. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa
cennik wprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
8. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
9. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z kortów tenisowych na czas najmu lub korzystania z tych
obiektów ma obowiązek zachować paragon z kasy fiskalnej celem okazania przy kontroli. Kontrole mogą
być przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów sportowych. Nie dotyczy
osób dokonujących rezerwacji i płatności on-line.
10. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście lub przez system rezerwacji tenis4U akceptując jego
regulamin i wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg. cennika przez system płatności online
lub osobiście . Dokonać rezerwacji można z wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
11. Rezerwacje stałych terminów gry można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
obiektu.
12. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry poprzez
system rezerwacji tenis4U. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto z
którego dokonana została płatność z potrąceniem opłaty serwisowej wynoszącej 1,5 %.
13. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
14. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i niestawienia się do gry na
zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu
użytkownikowi.
15. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie” kortów przez
korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
16. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zaszczotkowania/ najmowanego kortu po
zakończeniu gry. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
17. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia
z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów z gładkim bieżnikiem).
18. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
19. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu,
używania wulgarnego słownictwa.
20. Obowiązuje również zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz korzystania
z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
21. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi rozmowami,
chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających na grze.

22. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów, instrukcji oraz
poleceń upoważnionego personelu.
23. Administrator ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki epidemiologiczne,
atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów lub stwarzają zagrożenie dla życia i
zdrowia użytkowników.
24. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących się w budynku
oraz racjonalnego używania mediów.
25. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów odpowiedzialność ponoszą
użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
26. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się
do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
27. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96

 

 

Szanowni Państwo ❗
Informujemy, że w okresie od 27.03.2021 r. do 9.04.2021 r.
Centrum Sportowe w Chełmku otwarte będzie tylko i wyłącznie :
- w przypadku sportu zawodowego;
- sportowców pobierających stypendium sportowe;
- zawodników będących członkami kadry narodowej;
- zawodników będących członkami reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
- sportowców uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;


W związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w okresie od 20 marca
do 9 kwietnia 2021 r. , czynne będzie jedynie dla organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć i
wydarzeń sportowych tylko w przypadku dzieci i młodzieży uczestniczących w rozgrywkach
odpowiedniego polskiego związku sportowego lub
w przypadku sportowców profesjonalnych, bądź zawodników pobierających stypendia sportowe,
z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.

Zgodnie z§ 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021
r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa
sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników
pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji
olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w
rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
oraz
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Jednocześnie zgodnie § 9 ust. 17 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej
potwierdza dokument wystawiony przez: 1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
albo
2) polski związek sportowy.
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 Rozporządzenia:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym
z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik
Ustaw – 16 –Poz. 512
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub
w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

 

Dokumenty RODO do pobrania dla uczestników imprez i wydarzeń sportowych:
1. Dorosły - bez danych wrażliwych (bez pytań o zdrowie)
2. Dorosły z danymi wrażliwymi (pytania o zdrowie)
3. Dzieci - bez danych wrażliwych
4. Dzieci z danymi wrażliwymi (czy jest zdolny)
Formularze dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny