praca centrum male01 20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy: „Instruktor ds. upowszechniania sportu i rekreacji”

Wymagania niezbędne:
1) Ukończone studia wyższe o dowolnym profilu.
2) Udokumentowana działalność i osiągnięcia w dziedzinie sportu lub aktywnych form rekreacji.
3) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność współpracy,
• ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku ze szczególnym uwzględnieniem działalności
sportowej i rekreacyjnej,
• samodzielność i inicjatywa,
• obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
• wysoka kultura osobista,
• znajomość języka obcego w formie komunikatywnej,
• prawo jazdy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy animacyjnej w upowszechnianiu sportu i
rekreacji.
2. Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
w czasie i miejscu określonym w harmonogramie zajęć.
3. Przygotowanie imprez i zajęć programowych merytorycznym i organizacyjnym (opracowanie
regulaminów imprez, sporządzanie sprawozdań wg przyjętych w ośrodku wzorów i wymogów,
opracowywanie dokumentacji i komunikatów z imprez i zajęć przeznaczonych do mediów oraz potrzeb
dokumentacyjnych ośrodka.
4. Przygotowywanie i prowadzenie aktywnej promocji działalności sportowej ośrodka i gminy.
5. Ścisła i aktywna współpraca ze stowarzyszeniami, sekcjami, fundacjami, instytucjami i osobami
uprawiającymi i popularyzującymi sport i rekreację.
6. Współpraca przy opracowywaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych i rocznych.
7. Współdziałanie z pracownikami i działami organizacyjnymi ośrodka.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) kwestionariusz osobowy;
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) oświadczenia następujących treści:
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych
i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor ds. upowszechniania sportu i
rekreacji”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 31 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31. 01. 2020 r. /piątek/
do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA"
osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane.
Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.

kwestionariusz osobowy