PRACA W MOKSIR male

 

„ NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA "
Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie: min.średnie
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność współpracy,
• ogólna wiedza o działalności MOKSiR,
• samodzielność i inicjatywa,
• obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
• wysoka kultura osobista
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie procedur i dokumentacji związanej z realizacją budżetu w oparciu o
obowiązujące ustawy.
2. Prowadzenie rejestru oraz sprawozdań zamówień publicznych.
3. Realizacja planu remontów, konserwacji, przeglądów budynków i terenów administrowanych
przez MOKSIR.
4. Prowadzenie dokumentacji budynków i budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Nadzór nad dokumentacja planowanych, prowadzonych i wykonywanych prac remontowych i
budowlanych.
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej, naliczeń i ewidencji umorzeń oraz
przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji dla środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, materiałów i zbiorów bibliotecznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Prowadzenie książki inwentarzowej do ewidencji środków trwałych.
8. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości dla MOKSIR w Chełmku
oraz korekt do tej deklaracji w ciągu roku
9. Przygotowywanie wykazu majątku MOKSIR w Chełmku do ubezpieczenia i jego aktualizowanie
oraz sporządzanie szkód, które obejmuje polisa ubezpieczeniowa MOKSIR,
10. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (z przygotowaniem
i wydawaniem druków)
11. Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych tj. PK - polecenie księgowania dotyczących
przychodów ze sprzedaży usług realizowanych przez MOKSIR w Chełmku.
12. Prowadzenie procedur i dokumentacji związanej z gospodarka odpadami i ochroną środowiska w
oparciu o obowiązujące przepisy.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie ,
4) kwestionariusz osobowy;
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych
i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta w MOKSIR w Chełmku zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)”

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.10.2019 r. /wtorek /do
godz. 15.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA " osobiście w
sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl.
Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje
data wpływu a nie data stempla pocztowego.

 

Kwestionariusz osobowy