Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej: www.moksir.chelmek.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-02-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część filmów w serwisie Youtube, do którego odnośniki znajdują się na stronie internetowej nie posiada transkrypcji, ponieważ powstały przed 20 września 2020 r.
Część obrazów na stronie nie posiada opisów, ponieważ powstały przed 20 września 2020 r.
Twórcy serwisu starają się ograniczyć do minimum korzystanie z plików PDF i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF. W miarę możliwości będą przetwarzane i umieszczane na stronie jako teksty.
Oświadczenie sporządzone dnia: 2020-12-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Paluchiewicz-Łabaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt telefoniczny:+48 33/846 12 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3
Do budynku prowadzą dwa wejścia od placu Kilińskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy obu wejściach są podjazdy dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze włącznie z salą kinową. Budynek Ośrodka Kultury jest parterowy i nie ma w nim windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem, przy ulicy dojazdowej, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może jednak podjechać samochodem bezpośrednio pod wejście główne. Może tam także zostawić pojazd.
Nie ma zakazu wejścia do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.