nabor referent 09 20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy - Referent ds księgowo – administracyjnych– 1 etat.

Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe.
2)Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość pakietu office oraz narzędzi Google oraz programów finansowo-księgowych.
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność współpracy,
- ogólna wiedza o działalności MOKSiR,
- samodzielność i inicjatywa,
- obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
- wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie zadań związanych z obsługa księgową, administracyjną i finansową placówekbibliotecznych , ścisła współpraca z działem księgowo – administracyjnym ośrodka a w szczególności:
1.Dekretacja dowodów księgowych zewnętrznych obcych i własnych.
2.Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych tj. PK-polecenie księgowaniadotyczących operacji finansowych.
3.Księgowanie dowodów księgowych w programie komputerowym finansowo-księgowymWFK.
4.Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji dla: środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych, materiałów i zbiorówbibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Rozliczanie dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych przyznanych przez organizatora,rozliczanie dotacji celowych na działalność bieżącą i dotacji inwestycyjnych przyznanychprzez podmioty krajowe oraz ze środków unijnych.
6.Sporządzanie przelewów bankowych.7.Wystawianie faktur w programie komputerowym faktury i rachunki WFR . 

>>kwestionariusz osobowy<<

>>Link do ogłoszenia<<