praca w moksir 03 19

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHEŁMKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
INSTRUKTOR

Wymagania niezbędne:
1) Ukończone studia wyższe o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiejętność współpracy,
• ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku oraz Domów Ludowych (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Chełmek, publikacje),
• samodzielność i inicjatywa,
• obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
• wysoka kultura osobista

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do lokalnej społeczności (organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, projektów kulturalnych i społecznych, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów artystycznych itp.)
2. Współpraca z Zespołami Śpiewaczymi „Bobrowianki”, „Chełmkowianki”, „Malwa”
3. Dbanie o wystrój plastyczny placówek należących do MOKSiR, Dom Ludowy Gorzów, Bobrek.
4. Pozyskiwanie informacji dotyczących dziedzin kultury, sportu
i rekreacji dla Informatora Gminnego, współpraca z mediami ośrodka i gminy.
5. Współpraca przy przygotowywaniu i pilotażu projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.
6. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
z działalnością kulturalną instytucji.
7. Aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez Domy Ludowe Gorzów, Bobrek.
8. Opracowanie i upowszechnianie w internecie informacji dotyczących bieżącej działalności placówki.
9. Współpraca przy opracowywaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych i rocznych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) kwestionariusz osobowy;
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor w WDK Gorzów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 - 660
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 01.04.2019 r. /poniedziałek/do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA"  osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.