DniCh odwolane 06 20

Szanowni Państwo
Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą
koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne podjęto decyzję o odwołaniu
planowanych na 23 - 24.05.2020r. obchodów Święta Miasta "Dni Chełmka 2020".
W związku z powyższym zostają odwołane wszystkie związane z tym imprezy,
w tym również konkurs ofert na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej –
catering oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na imprezie
„Dni Chełmka 2020 ” w dniach 23 – 24.05.2020r.
Ustalenie nowego terminu imprez będzie możliwe dopiero wtedy, gdy będzie
to bezpieczne, nie objęte zakazem, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ – CATERING ORAZ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI ROZRYWKOWO – REKREACYJNEJ NA IMPREZIE „DNI CHEŁMKA 2020”

1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
Adres: Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
Tel.: 33 846 12 96, 846 27 45, fax: 33 846 12 96,
URL: www.moksir.chelmek.pl
e-mail : dkruk @chelmek.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia na zasadzie wyłączności obsługi gastronomicznej – catering oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej na terenie Parku Rodzinnego w Chełmku przy ul. Brzozowej i Alei Parkowej w Chełmku w terminie 23 – 24.05.2020r. na imprezie „DNI CHEŁMKA 2020”.
Wymagany zakres obsługi :
a) Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul.Krakowska 22) w kubkach plastikowych.
b) Catering.
c) Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.).
d) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
e) Sprzedaż lodów, waty cukrowej, popcornu.
f) Organizacja „wesołego miasteczka” /m.in.zjeżdżalnia, zamek do skakania, suchy basen z piłeczkami dla najmłodszych/.
g) 100 szt talonów żywnościowych – 1 talon: kiełbasa+pieczywo+piwo lub napój,
h) Osprzęt :
1/ min. 2 podwójne rollbary,
2/ min. 2 grille,
3/ ławostoły na min. 300 osób,
4/ barierki ochronne wydzielające w całości strefę piwną,
5/ agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej do wykonania obsługi gastronomicznej – catering oraz kompleksowej obsługi rozrywkowo – rekreacyjnej
6/ kosze na śmieci,
7/ kabina WC z umywalką do mycia rąk z bieżącą zimną i ciepłą wodą.
i) Inne atrakcje / np. byk rodeo, krowa do dojenia, animacje dla dzieci itp./

Wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność na w/w zakres obsługi.
Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz pokrywa wszelkie koszty wynikłe z niniejszej oferty oraz zawarte w umowie.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

a) Do oceny ofert zostaną wybrani tylko Ci Wykonawcy, którzy złożą komplet dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszego ogłoszenia.
b) Oferty nie kompletne zostaną odrzucone.
c) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium - najwyższa cena przy spełnieniu wymaganego zakresu obsługi opisanego pkt 2 a-h, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora .
d) W przypadku złożenia ofert równoważnych przez wykonawców komisja będzie punktować zaoferowane inne atrakcje pkt 2 i. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany w punktach wyliczyć dodatkowe atrakcje, które będą oceniane następująco: 1 pkt za każdą dodatkową atrakcję.
W przypadku, gdy atrakcje te będą wymagały dużej powierzchni na rozmieszczenie /atrakcje o wielkich gabarytach/, należy przed złożeniem oferty ustalić z Organizatorem czy będzie możliwa ich realizacja. Nie uzgodnione będą przez Komisję odrzucane.
e) W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Organizatora terminie do zawarcia umowy , Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi przy spełnieniu wymaganego zakresu obsługi opisanego pkt a-h.
f) oceny ofert dokona komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora MOKSIR.

4. PROCEDURA

a) Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
b) Kryteria oceny ofert – najwyższa cena – należy podać kwotę brutto ( w przypadku ofert równoważnych obowiązuje pkt 3.c )
c) Termin i miejsce składania ofert – 20.03.2020r. do godz. 10.00. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3.
d) Oferty wysłane pocztą – liczy się data i godzina wpływu do siedziby ośrodka.
d) Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarcia ofert w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 20.03.2020r. o godz. 10.05.
e)Termin związania ofertą – 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

a/ Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu.
b/ Na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy.
c/ Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do niniejszego ogłoszenia.
d/ Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz /w przypadku złożenia podpisu przez osobę inną niż właściciel wymagane aktualne upoważnienie do reprezentowania/

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty,
2) aktualne zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholi do 4,5% oraz piwa,
3) aktualne dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania określonych w ofercie działalności, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4) aktualne ubezpieczenie OC I NW obejmujące okres związania umową / w szczególności dotyczy działalności rozrywkowo-rekreacyjnej - „Wesołego Miasteczka”/
5) aktualne badania urządzeń , które zostaną wykorzystane podczas imprezy, w tym nadzorowane przez Urząd Dozoru Technicznego - protokoły badań i przeglądów wraz z wynikami.
6) zaświadczenie o przeszkoleniu kadry w zakresie obsługi urządzeń wymienionych w pkt 5,
7) zaświadczenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach gastronomicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych.
8) parafowany projekt umowy.

7. PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie w dniu 07 kwietnia 2020r.

Chełmek 2020-02-21

Pliki do pobrania:

>>umowa<<

>>oferta<<