konkurs dron baner na str male

Regulamin konkursu fotograficznego do pobrania

Regulamin konkursu plastycznego do pobrania

 

konkurs dron na str

Regulamin konkursu plastycznego:

REGULAMIN
Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
p.n. „Chełmek, moja mała, piękna ojczyzna”
Cel i tematyka konkursu
§ 1
Agnieszka Radwańska i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłaszają
konkurs plastyczny pn: „Chełmek, moja mała, piękna ojczyzna” – zwany dalej "Konkursem".
Celem Konkursu jest pokazanie talentów plastycznych młodzieży poprzez dowolne techniki
malarskie.
Zasady konkursu
§ 2
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej
zamieszkały na terenie gminy Chełmek
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Zasady uczestnictwa
§ 3
1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
2.Wszystkie prace powinny być w formacie co najmniej A3.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac, które
naruszają niniejszy regulamin.
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
5. Każdy z uczestników konkursu dostarczy zdjęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”
6. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019 r
7. Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł pracy,
imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza autor pracy. Ponadto
każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści:
„Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć pod tytułem:.................................
................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Chełmku nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
Konkursu.
Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam
zgodę na przekazanie na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku,
bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy.
Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50
tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np.
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci
komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu
promocyjnym). Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr133 poz. 883).
8. W przypadku uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu
i wystawą o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka
Imię i nazwisko: .................................................................................................................
..
wiek: ..............................................................................................................................
w konkursie plastycznym „Chełmek, moja mała, piękna ojczyzna”
organizowanym przez Agnieszkę Radwańską i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Chełmku. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla
celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”
9. W przypadku wyboru przez Komisję konkursową prac nagrodzonych
i wyróżnionych w Konkursie plastycznym, z laureatem zawarta zostanie umowa
o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dn. 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 200
6 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).
10. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które
osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
Nagrody
§ 4
1. Autorom trzech najlepszych kompletów zdjęć zostaną przyznane nagrody.
2. Komisja oceniająca może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.
3. Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku www.moksir.chelmek.pl
Komisja oceniająca
§ 5
1.W celu przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie
Komisja oceniająca, w której skład wejdą plastycy. W pracach Komisji będą także
uczestniczyć przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz
sponsorzy nagród.
2. Zadaniem Komisji oceniającej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w Konkursie,
b) ocena zgłoszonych prac,
c) przyznanie nagród,
d) wybór prac przeznaczonych na wystawę.
3. Przy ocenie prac uwzględnia się:
- kryteria merytoryczne,
- wartość artystyczną,
- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
4. Komisja oceniająca zbierze się w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu nadsyłania
prac, oceni i wybierze najlepsze.
Wystawa pokonkursowa
§ 6
Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną wystawione podczas jesiennej wystawy
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku